گزارش تصویری
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران از مراکز اسکان فرهنگیان منطقه 7

print
گزارش تصویری کمرئی از مراکز اسکان فرهنگیان منطقه 7
گزارش تصویری
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران از مراکز اسکان فرهنگیان منطقه 7
تعداد نفرات امتیاز دهنده 2 میانگین امتیازها 3